میزهای کار گروهی

این نوع از میزها می بایست ضمن برخورداری از ارگونومی مناسب این قابلیت را داشته باشند که تسهیل کننده کار کاربران آن گردند و در نتیجه کار تیمی لذت بخش خواهد بود...

Cleaning Service 1

لاندا

WS470

Cleaning Service 2

گاما

WS460

Cleaning Service 3

رامون

WS390

Cleaning Service 5

اُمگا

WS475