مجموعه های مدیریتی

دفاتر مدیریت، برای کسانی که یک مجموعه را راهبری می کنند بصورت خاص طراحی و اجرا می شود چرا که کاملا نمود دهنده و نمایانگر شخصیت اداری مجموعه تحت مدیریت آنها است. این طراحی باید به گونه ای باشد که به هنگام جلسات و ... تعادلی بین مبلمان مهمان عالی رتبه و مدیر مجموعه برقرار نماید.

مجموعه مدیریتی صدف

219

مجموعه مدیریتی پرشیا

215

مجموعه مدیریتی ارکیده

213

مجموعه مدیریتی هرمز

211

مجموعه مدیریتی لاوان

240

مجموعه مدیریتی آلفا

235

مجموعه مدیریتی کهکشان

230

مجموعه مدیریتی ماگنولیا  

220

مجموعه مدیریتی البرز

263

مجموعه مدیریتی استایل

261

مجموعه مدیریتی باروک

250

مجموعه مدیریتی هامون

245