مجموعه معاونتی و کارشناسی

با توجه به حجم کار انجام شده توسط رده های میانی شرکتها و سازمانها، لزوم وجود مبلمان با طراحی عملگرا و ارگونومیک جهت این افراد بدیهی به نظر می رسد. این مبلمان باید به گونه ای باشد که تسهیل کننده افزایش راندمان این واحدها باشد.

میز کارشناسی رامون

PE390

میز کارشناسی دنا

PE350

میز کارشناسی دلتا

PE315

میز کارشناسی نریمان

PE310

میز کارشناسی رانا

PE410

میز کارشناسی گیسو

PE440

میز کارشناسی نهال

PE430

میز کارشناسی سیمپل

PE420

میز کارشناسی گلبرگ

PE510

میز کارشناسی سیما

PE490

میز کارشناسی رویــا

PE470

میز کارشناسی سنــا

PE460