میزهای کنفرانس

جهت برگزاری جلسات اداری وجود یک میز کنفرانس شکیل، کارآمد و ارگونومیک ضروری است. شما می توانید نسبت به فضا و سلیقه و تعداد نفرات مورد نیاز خود، با مشاوره تیم طراحی ما، بهترین انتخاب را از طیف گسترده میزهای کنفرانس ما داشته باشید...

میز کنفرانس ملل

CF180

میز کنفرانس دیپلمات

CF175

میز کنفرانس شبنم

CF150

میز کنفرانس اجلاس

CF100

میز کنفرانس چارسو

CF530

میز کنفرانس کوروش

CF902

میزکنفرانس اکسین 2

CF700

میز کنفرانس اکسین

CF600